Tjänster

Biblioteket stöder universitets verksamhet genom att tillhandahålla informationstjänst, undervisning i informationskaffning och tjänster för forskare.

Utlåning och användarregler

Samlingarna vid Konstuniversitetets bibliotek är tillgängliga för alla. För att låna behöver du ett bibliotekskort som du får då du uppvisar giltig fotolegitimation samt fyller i en kortansökan. Du kan också fylla pappersansökan i bibliotekets kundservice.

Bibliotekskortet är personligt och innehavaren ansvarar för allt som lånas med kortet. Kortet ska alltid vara med när du lånar. Namn­ eller adressändring samt borttappat kort ska anmälas till biblioteket så snart som möjligt (se blanketter).

Innehavare av bibliotekskort har rätt att låna på alla biblioteksenheter. Bibliotekskortet är gratis. Om kortet förloras kan det ersättas med ett nytt mot en avgift (se prislista). Genom att underteckna ansökan förbinder du dig att följa bibliotekets användarregler.

Bibliotekskort

Kundregister och datasekretess

Kundens uppgifter förs in i bibliotekets kundregister (dataskyddbeskrivning). Uppgifterna i kundregistret lämnas inte till utomstående annat än för att driva in material som inte har återlämnats. Enligt personuppgiftslagen har var och en rätt att ta del av de uppgifter om honom som har registrerats i ett personregister.

Kundens uppgifter gäller i tre år från den senaste uppdateringen. Föråldrade kunduppgifter tas årligen bort från registret. Om kunduppgifterna är inte uppdaterat, sparas de i registret i tre år efter den sista uppdateringen.

Låna, förnya och reservera

Konstuniversitetets bibliotek lånar ut material. Allt material lånas inte ut. Lånetiden varierar mellan de enskilda samlingarna.

Bibliotekskortet är personligt och ska alltid uppvisas i samband med lån, bokbeställningar samt för att styrka användarrätten och kontrollera uppgifter som rör lån. Kortet får inte överlåtas till någon annan. Kortinnehavaren förbinder sig att följa reglerna för Konstuniversitetets bibliotek.

Det är avgiftsfritt att låna material från bibliotekets samlingar förutsatt att det lånade materialet återlämnas eller att lånen förnyas senast på förfallodagen. Kunden kan samtidigt ha högst 100 lån från ARSCA-biblioteken.

Kunden kan återlämna biblioteksböckerna på Konstuniversitetets samtliga bibliotek med undantag av Sibelius-Akademins bibliotek i Kuopio.

Lånetider

Lånetider för materialet varierar mellan samlingar och bibliotek. Materialspecifika lånetider visas i Finna-söktjänst Arsca under Information om materialtillgänglighet.

Huvudsakligen lånas:

 • Böcker, teaterpjäser, noter: 28 dagar
 • Kursmaterial, tidskrifter och CD-skivor: 14 dagar
 • Avhandlingar i Sibelius Akademins korttidslån samlingar: 14 dagar
 • DVD-skivor från Bildkonstakademi och Teaterhögskolan: 14 dagar

Material som huvudsakligen lånas inte ut:

 • Lärdomsprov, material ur referensbiblioteket (ordböcker, uppslagsverk) och det senaste numret av tidskrifter
 • Sibelius Akademins magasinerade samlingen, tidskrifter och DVD-skivor

Material som inte är till hemlån kan läsas på biblioteket eller kopieras mot avgift. I biblioteket kan du lyssna på skivor och titta på DVD.

Omlån

Ett lån kan förnyas totalt 10 gånger förutsatt att ingen reservation finns på materialet eller att kundens förseningsavgifter överstiger 20 € (låneförbud). För omlån behöver materialet inte föras till biblioteket. Vi rekommenderar att omlån görs via Finna-söktjänst Arsca. Lån kan även förnyas per telefon eller på biblioteket, men inte via e­post.

Reservation

Utlånat material kan reserveras antingen via Finna-söktjänst Arsca eller på biblioteket. Att reservera via webben är gratis, om bibliotekspersonalen gör reservationen är denna avgiftsbelagd och debiteras enligt prislistan över tjänster.

Material som reserveras på Konstuniversitetets bibliotek kan hämtas på en annan av Konstuniversitetets biblioteksenheter när man reserverar via webben (med undantag av Sibelius-Akademins biblioteksenhet i Kuopio).

Material från Sibelius-Akademins biblioteksenhet i Kuopio kan hämtas av Konstuniversitetets studerande och personalen på en annan av Konstuniversitetets biblioteksenheter när bibliotekspersonalen gör reservationen

Utlånat material kan inte reserveras via e­post eller telefon.

Då ett reserverat material har återlämnats på biblioteket meddelas kunden via e­post eller post.

Ifall materialet inte avhämtas före det datum i meddelande, förfaller reservationen.

Reservation är inte möjlig om:

 • kunden har redan lånat detsamma verk
 • kunden har redan reserverat detsamma verk
 • kunden får låneförbud
 • kundens personuppgifter upphör

Förseningsavgifter

Om det lånade materialet inte återlämnas eller förnyas senast på förfallodagen, tas en förseningsavgift ut enligt prislistan vid det långivande högskolebiblioteket. Förseningsavgiften tas ut även i sådana fall då kunden inte har fått den påminnelse som biblioteket har sänt eller till exempel om tekniska problem har hindrat omlån.

Påminnelser och låneförbud

Kunder som uppgett sin e­postadress får en förhandspåminnelse senast dagen före förfallodagen. 

En förseningspåminnelse skickas dagen efter förfallodagen.

Bildkonstakademins bibliotek skickar dessutom en begäran om återlämning en vecka efter den första förseningspåminnelsen.

Kunden kan försättas i låneförbud i följande fall:

 • om lånen inte återlämnas eller förnyas inom 40 dygn från förfallodagen
 • om förseningsavgifterna uppgår till 20€ eller mera.

Låneförbudet upphävs då förseningsavgifter som gett upphov till låneförbud har betalats och lån som gett upphov till låneförbud har återlämnats eller förnyats.

Fjärrlån

Konstuniversitetets bibliotek kan beställa material från andra bibliotek som fjärrinlån till studerande och anställda vid Konstuniversitetet. Därtill kan material från Konstuniversitetets bibliotek fjärrutlånas till andra bibliotek. Fjärrlån och kopior sänds inte direkt till privatkunder utan begäran ska alltid göras via det lokala biblioteket. Avgifterna för fjärrlån finns i prislistan över tjänster.

Kundens ansvar

Kunden svarar för det lånade materialet. Låntagaren ska ersätta försvunnet eller skadat material. Ersättningspraxis har fastställts enskilt vid varje högskola.

Låntagaren ansvarar för att utlånat material återlämnas eller att lånet förnyas senast på förfallodagen.

Kunden svarar för att kontaktuppgifterna är uppdaterade. Biblioteket sänder meddelanden till kunden (begäran om återlämning, påminnelser osv.) till den adress som kunden har angett till biblioteket.

Kunden svarar för användningen av bibliotekskortet. Bibliotekskortet är personligt. Anmäl omedelbart till biblioteket om kortet har försvunnit. Kortinnehavaren är alltid ansvarig för det material som lånats med kortet.

Kunden ska handskas omsorgsfullt och varsamt med bibliotekets egendom. Kunden är skyldig att ersätta skada som han har orsakat bibliotekets egendom. Det är förbjudet att göra anteckningar i bibliotekets material.

Kortinnehavaren förbinder sig med sin underskrift att följa användarreglerna för Konstuniversitetets bibliotek samt gällande prislistor vid de enskilda högskolebiblioteken.

Användningen av elektroniskt material

Konstuniversitetets anskaffningar av elektroniskt material (e-böcker, e-tidningar osv.) är tillgängliga för alla på bibliotekens kunddatorer. Konstuniversitetets studerande och personal kan utnyttja det elektroniska materialet även på distans. När det gäller användningen av elektroniskt material i bibliotekets samlingar, följs de avtal som ingåtts med materialets producent eller distributör. Närmare upplysningar lämnas av biblioteken.

Användningen av bibliotekets kunddatorer

Bibliotekets kunddatorer är i första hand avsedda att användas för bibliotekstjänster, studier och forskning.

Allmänna bestämmelser

Det är förbjudet att uppföra sig störande i bibliotekets lokaler. Telefonen får inte användas så att det stör andra kunder. Biblioteket ansvarar inte för egendom som kunderna har tagit med till bibliotekets lokaler.

Om en kund uppför sig störande på ett sätt som påverkar verksamheten, personalen eller andra kunder kan det leda till att användarrätten upphävs. Bibliotekets ledning fattar beslut om användarförbud och begränsningar i användarrätten.

Omprövning kan begäras inom 14 dagar från det att beslutet har delgivits. Kontaktuppgifter för en begäran om omprövning finns i beslutsdokumentet eller i dess bilagor. Beslutet kan verkställas trots en eventuell begäran om omprövning.

Konstuniversitetets biblioteksledning har rätt att uppdatera användarreglerna och prislistan om det behövs. Bibliotekets användarregler och gällande prislista finns tillgängliga på biblioteket och bibliotekets webbplats.

Ikraftträdande

Dessa användarregler träder i kraft den 11 mars 2020.

Informationsservice

Konstuniversitetets bibliotek erbjuder undervisning i informationssökning och informationsanskaffning (informationsläskunnighet) för universitetets studerande och personal. Utöver undervisning erbjuds även individuell handledning som man kan boka hos informatikern vid det egna biblioteksenhet.

Bibliotekets kundtjänst ger handledning i användningen av biblioteket och i materialsökning. Man kan ställa frågor både till kundtjänstpersonalen och via e-­post, eller boka tid hos informatikern. Kontakta oss via e-post: lib@uniarts.fi, i Kuopio: lib.sibk@uniarts.fi.

Tjänster för forskare

Biblioteket erbjuder stöd vid olika skeden av forskningsprocessen och forskarkarriären. Vi handleder, utbildar och ger råd beträffande utmanande informationssökningsfrågor, forskningsmaterialens tillgänglighet och beskrivningar samt forskares och forskningens synlighet. Konstuniversitetet uppmuntrar till öppenhet när det gäller forskningsprocessen, och biblioteket strävar efter att för sin del möjliggöra den öppna vetenskapens praxis genom sina tjänster.

Man kan få stöd och information via olika kanaler: det arrangeras utbildningar och informationskliniker, man kan få personlig handledning och dessutom kan man vända sig till bibliotekets guider som finns på nätet.

Informationstjänster

Biblioteket ger råd till doktorander och forskare om att hitta vetenskapliga källor inom deras eget område, och utbildar dem i informationssökning, informationskompetens, källkritik, litteraturöversikter och -sökningar och ger handledning i referenshantering. Mer information finns i bibliotekets guide i informationssökning.

Se även Upphovsrättsguide som upprätthålls av konstuniversitetens upphovsrättstjänst (tillsvidare bara på finska).

Datahantering

Biblioteket erbjuder handledning i hur man upprättar en datahanteringsplan för forskningsprojektet och hur data ska hanteras och beskrivas. Man kan också få stöd med verktyget DMPTuuli som används för att göra en datahanteringsplan, och biblioteket står till tjänst om man har frågor gällande anonymisering, dataskyddet, beskrivning, tillgänglighet och långtidsförvaring av materialet. Mer information finns i bibliotekets guide i datahantering.

ORCID ID

ORCID är ett öppet, offentligt, internationellt och gemenskapsbaserat register över forskar-id:n som kan utnyttjas i flera olika tjänster och system. Med hjälp av det kan forskarna identifieras på ett snabbt, lätt och tillförlitligt sätt, och varje forskare får också sin egen forskarprofil på ORCID-sidorna. Det tar bara några minuter att ta forskar-id ORCID i bruk. Konstuniversitetet är en av medlemsorganisationerna, och biblioteket erbjuder handledning i användning av ORCID. Mer information om ORCID finns i bibliotekets guide.

Publikationsuppgifter och parallellpublicering

Biblioteket kontrollerar och vid behov korrigerar eller kompletterar de publikationsuppgifter som undervisnings- och forskningspersonalen har rapporterat i Konstuniversitetets rapporteringssystem CRIS. Forskarna förväntas rapportera sina publikationer i CRIS under årets lopp så att rapporteringen till undervisnings- och kulturministeriet kan skötas smidigt i början av året. CRIS-systemet är öppet tillgängligt för alla, vilket ökar universitetets experters synlighet och lyfter fram deras publikations- och konstnärliga verksamhet osv.

Öppen publicering innebär att en forskningspublikation görs öppet tillgänglig för alla utan kostnad, vilket främjar vetenskaplig öppenhet samt ökar forskningens, forskarnas och universitetets synlighet och genomslag. Konstuniversitetets personal kan rapportera sin publikation och därefter också spara den i publikationsarkivet Helda, där den är öppet tillgänglig för alla. Konstuniversitetets guide erbjuder mer information om parallellpublicering.

Lokaler och apparater

Bibliotekens mångsidiga lokaler ger möjlighet att använda biblioteksmaterial både för enskilda studier och grupparbete. Se biblioteksspecifik information om bokning av lokaler och apparater.

Meröppet bibliotek

I meröppet bibliotek kan du:

 • låna, förnya och returnera med låneautomat
 • hämta reservationer
 • göra reservationer, förnya lån och betala förseningsavgifter på Arsca
 • använda biblioteksdatorer och databaser
 • använda bibliotekets faciliteter
 • visa lärdömsprov från Konstuniversitetets Helda-samlingsdatabas

Under bibliotekets  kundtjänsttider kan du:

 • köpa publikationer
 • uträtta ärenden med personalen
 • hämta bibliotekskortet

Prislista över tjänster

Se avgifter och priser från prislista över tjänster

Blanketter