Tjänster

Biblioteket stöder universitetets verksamhet genom att tillhandahålla informationstjänster, undervisning i informationskompetens och olika forskartjänster.

Utlåning och regler för användningen

Användningsrätt och bibliotekskort

Konstuniversitetets bibliotek är öppet för alla. En person som fyllt 15 år och som har en finländsk personbeteckning och gatuadress i Finland kan registrera sig som kund. Ett undantag är utbytesstuderande, lärare och forskare som besöker universitetet och som kan registrera sig som kunder oberoende av ovannämnda villkor. Kunder under 15 år ska ha vårdnadshavarens samtycke. Inhemska och utländska fjärrlåneinstitutioner har dessutom rätt att registrera sig som fjärrlånekunder. Användningsrätt kan också beviljas för viss tid.  

För registreringen behövs ett giltigt identitetsbevis med foto som utfärdats av en myndighet (pass, identitetskort, uppehållstillståndskortet eller körkort). Ansökan kan göras på nätet eller i bibliotekets kundtjänst. Man kan skaffa ett bibliotekskort genom att besöka bibliotekets kundtjänst under dess öppettider. Bered dig på att styrka din identitet. Du kan registrera dig som kund vid Konstuniversitetets bibliotek med hjälp av mobilappen Tuudo om du är studerande vid Konstuniversitetet eller hör till Konstuniversitetets personal. 

Innehavare av bibliotekskort har rätt att låna på alla biblioteksenheter. Bibliotekskortet är gratis. Om kortet förloras kan det ersättas med ett nytt mot en avgift (se prislista). Genom att underteckna ansökan förbinder du dig att följa bibliotekets användarregler och prislistan för tjänster

Bibliotekskort

Kundregister och datasekretess

Kundens uppgifter sparas i bibliotekets kundregister (dataskyddsmeddelande). Uppgifter i kundregistret lämnas inte ut till utomstående, med undantag för uppdrag som gäller fakturering och indrivning av material som inte returnerats. Var och en har enligt lagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har införts i registret.   

Låna, förnya och reservera

Konstuniversitetets bibliotek lånar ut material, men allt material lånas inte ut. Lånetiderna och användarrättigheterna varierar beroende på verksamhetsställe och samling. Det personliga bibliotekskortet ska alltid visas upp i samband med lån, beställningar och granskning av lånerätten och lånen. Kortet får inte överlåtas till en annan person.  

Material som hör till bibliotekets samlingar får lånas gratis förutsatt att materialet returneras eller att lånen förnyas senast på förfallodagen. Kunden kan ha sammanlagt högst 100 lån samtidigt.   

Material som lånats på Konstuniversitetets verksamhetsställen i Helsingfors kan återlämnas till vilket verksamhetsställe som helst i Helsingfors. Material som lånats på Kuopio bibliotek kan tills vidare endast återlämnas till Kuopio.   

Lånetider

Lånetiderna varierar beroende på samling. Lånetiderna för olika typer av material syns i söktjänsten Arsca under uppgifterna om materialets tillgänglighet. 

I regel är lånetiderna följande: 
• böcker, pjäser, noter, tidningar och CD-skivor: 28 dygn
• kursmaterial: 14 dygn
• lärdomsprov från Campusbiblioteket I Tölö kortlånesamling: 14 dygn 
• Campusbiblioteket I Sörnäs DVD-skivor: 14 dygn 

Icke-utlånat material är i regel bl.a.:
• lärdomsprov, handbiblioteksmaterial (ordböcker, uppslagsverk), specialsamlingar och tidningarnas senaste nummer
• Icke-lånbara depåsamlingar av campusbibliotek
• Campusbiblioteket I Tölö DVD-skivor och manuskriptarkivets samlingar

Material som inte lånas ut kan användas i biblioteket. I bibliotekslokalen kan kunderna ta avgiftsbelagda kopior, lyssna på skivor och titta på DVD-inspelningar. Det är inte möjligt att kopiera eller skriva ut på Kuopio bibliotek.

Att förnya lån

Kunden kan förnya sina lån. Om lånetiden är 14 dygn, kan lån förnyas under en period på högst 180 dagar. Om lånetiden är 28 dygn, kan lån förnyas under en period på högst 730 dagar. Det kan finnas undantag beträffande specialsamlingarna vid olika akademier. Om det lånade materialet har beställts eller om det sammanlagda beloppet av kundens förseningsavgifter överstiger 20 euro kan lånet inte förnyas. Lånen kan förnyas som självbetjäning i bibliotekets söktjänst Arsca, i mobilappen Tuudo, genom att besöka biblioteket eller per telefon. Materialet kan förnyas utan att det förs till biblioteket. Lån förnyas inte per e-post. 

Att reservera material

Kunden kan reservera material i Arsca eller på biblioteket. Det går inte att reservera utlånat material per e-post eller telefon. Campusbiblioteken I Sörnäs eller Tölö kan väljas som avhämtningsställe för materialet på Helsingfors bibliotek. Material från Kuopio bibliotek hämtas i Kuopio. Konstuniversitetets personal och studenter kan utan kostnad begära material från en annan stad i bibliotekets kundservice. När den reserverade volymen finns till hands skickar bibliotekssystemet ett meddelande, och materialet reserveras för kunden fram till det datum som anges i meddelandet. En reservering är gratis.

En reservering kan inte göras om   

 •     kunden redan har lånat samma verk  
 •     kunden redan har reserverat volymen   
 •     kunden har låneförbud   

Förseningsavgifter

Om det lånade materialet inte återlämnas eller förnyas senast på förfallodagen tas en förseningsavgift ut av kunden enligt prislistan över tjänster. En förseningsavgift tas också ut om kunden inte har fått påminnelsen som biblioteket har skickat eller om kunden inte har kunnat förnya lånet till exempel beroende på en teknisk störning.   

Påminnelser och låneförbud

Kunder som har meddelat sin e-postadress till biblioteket får  

 • en förhandspåminnelse två dagar före förfallodagen 
 • en förfallodagsanmälning på förfallodagen 
 • en förseningspåminnelse 2, 9 och 30 dagar efter förfallodagen 

Konstuniversitetets studerande och personal får meddelanden om lån som förfaller och om reserveringar som anlänt även i mobilappen Tuudo. Meddelanden skickas inte per brev. 

Kunden meddelas låneförbud i följande fall:   

 •     om lånen inte återlämnas eller förnyas inom 40 dygn från förfallodagen   
 •     om förseningsavgifterna är 20 euro eller mer   

Låneförbudet upphävs när förseningsavgifter som orsakat låneförbudet betalas och lånen som orsakat låneförbudet återlämnas eller förnyas.   

Fjärrlån

Konstuniversitetets bibliotek beställer fjärrlån från andra bibliotek endast till Konstuniversitetets studerande och personal. För fjärrlånen tas en avgift ut enligt den gällande prislistan över tjänster. Konstuniversitets bibliotek fjärrlånar sitt material till andra bibliotek och fjärrlåneinstitutioner utanför huvudstadsregionen och fakturerar tjänsten enligt den gällande prislistan över tjänster. Det kan finnas skillnader och undantag beträffande material som lånas ut.   

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för det lånade materialet, för att materialet returneras eller för att lånen förnyas senast på förfallodagen. Försvunnet eller skadat material måste ersättas.  

Kunden ansvarar för att deras kontaktuppgifter är uppdaterade. Biblioteket skickar meddelanden riktade till kunden (begäran att återlämna material, påminnelser osv.) till den e-postadress som kunden har meddelat biblioteket. Kontaktuppgifterna kan uppdateras i Peppi (Konstuniversitetets studerande), Mepco (Konstuniversitetets personal) eller Arsca (andra kunder). Kontakta bibliotekets kundtjänst vid behov. 

Kunden ansvarar för användningen av sitt bibliotekskort. Bibliotekskortet är personligt. Om kortet förkommer ska biblioteket omedelbart underrättas om detta. Kortinnehavaren ansvarar alltid för material som lånats med kortet.  

Kunden ska behandla bibliotekets egendom omsorgsfullt och varsamt. Kunden måste ersätta eventuella skador på bibliotekets egendom. Anteckningar får inte göras i bibliotekets material.   

Användning av elektroniskt material

Elektroniskt material (e-böcker, e-tidningar osv.) som skaffats av Konstuniversitetets bibliotek är tillgängligt för alla på bibliotekens kunddatorer med undantag för Ellibs-böcker som endast kan användas med uniarts-användarnamn. Konstuniversitetets studerande, öppna universitetets studerande och personal kan dessutom använda elektroniskt material på distans. Vid användningen av elektroniskt material i bibliotekets samlingar följs de materialspecifikt avtal och användarvillkor som ingåtts med den som producerat eller sålt materialet.

Användning av bibliotekets kunddatorer

Bibliotekets kunddatorer är i första hand avsedda att användas för bibliotekstjänster, studier och forskning.  

Allmänna bestämmelser

Det är förbjudet att uppföra sig störande i bibliotekets lokaler. Telefonen får inte användas så att det stör andra kunder. Biblioteket ansvarar inte för egendom som kunderna har tagit med till bibliotekets lokaler.  

En kund som stör bibliotekets verksamhet, personal eller andra kunder kan förlora sin rätt att använda biblioteket. Bibliotekets ledning beslutar om begränsningar av användningsrätten och användningsförbud.  

Omprövning av beslutet kan begäras inom 14 dagar från det att beslutet har delgivits. Kontaktuppgifterna för begäran om omprövning finns i beslutsdokumentet eller i dess bilagor.  Beslutet kan verkställas trots en eventuell begäran om omprövning.  

Ledningen för Konstuniversitetets bibliotek har rätt att vid behov uppdatera reglerna för användningen och prislistan över tjänster. Bibliotekets regler och gällande prislista över tjänster finns på biblioteken och på bibliotekets webbplats.  

Ikraftträdande

  Dessa användningsregler träder i kraft den 22 september 2023.

Undervisnings- och informationstjänster

Konstuniversitetets bibliotek tillhandahåller undervisning i informationssökning för sina egna studerande och anställda. Utöver den undervisning som ingår i studierna ges också individuell handledning som du kan beställa tid till på biblioteket.  

Bibliotekets personal ger kunderna handledning i hur biblioteket används och hur de söker material. Du kan skicka frågor om informationstjänsterna per e-post eller beställa tid för att få personlig rådgivning i anslutning till informationstjänsterna. Ta kontakt per e-post: lib@uniarts.fi, i Kuopio lib.sibk@uniarts.fi

Tjänster för forskare

Biblioteket ger stöd i olika faser av forskningsprocessen och forskarkarriären. Vi handleder, utbildar och ger råd beträffande krävande informationssökningsuppgifter, forskningsmaterialens tillgänglighet och beskrivningar samt frågor som gäller forskarens och forskningens synlighet (ORCID, UniartsCRIS). Konstuniversitetet uppmuntrar till öppenhet under hela forskningsprocessen och biblioteket strävar efter att möjliggöra öppen vetenskap i och med de tjänster det tillhandahåller.  

Vi ger stöd och information på många olika sätt. Vi ordnar utbildning och informationskliniker, du kan få personlig rådgivning och dessutom är bibliotekets guider tillgängliga på nätet. Du når oss också via e-post på adressen lib.research@uniarts.fi.  

Informationstjänster

Biblioteket hjälper doktorander och forskare att hitta vetenskapliga källor inom deras eget område och ger dem utbildning i informationssökning, informationskompetens, källkritik, litteraturöversikter och -sökningar samt handledning i referenshantering. Mer information finns i bibliotekets guide över informationssökning.  

Se även upphovsrättsguiden som förvaltas av konstuniversitetens upphovsrättstjänst (på finska).

Han­te­ring av forsk­nings­da­ta

Biblioteket ger handledning i hur man gör upp en plan för han­te­ring av forsk­nings­da­ta samt hur man hanterar och beskriver data. Biblioteket ger stöd för att använda verktyget DMPTuuli som används för att upprätta datahanteringsplanen. Användarna får också hjälp med frågor som gäller anonymisering och dataskydd, beskrivning, tillgänglighet samt långtidsförvaring. Mer information finns i bibliotekets datahanteringsguide

ORCID ID

ORCID är ett öppet, offentligt, internationellt och gemenskapsbaserat register över forskar-ID:n. Det kan användas i många olika tjänster och system. Med hjälp av det kan forskarna identifieras på ett snabbt, lätt och tillförlitligt sätt, och varje forskare får också en egen forskarprofil på ORCID-sidorna. ORCID-koden kan tas i bruk på en liten stund. Konstuniversitetet är en av medlemmarna i organisationen och rekommenderar att forskarna tar i bruk ORCID forskar-ID och lägger till den i sina publikationer. Biblioteket ger handledning i användningen av ORCID. Läs mer om ORCID i bibliotekets guide (på engelska och finska).

Publikationsuppgifter och öppen publicering

Biblioteket kontrollerar och vid behov korrigerar eller kompletterar de publikationsuppgifter som undervisnings- och forskningspersonalen har rapporterat i Konstuniversitetets rapporteringssystem UniartsCRIS. Forskarna uppmanas rapportera sina publikationer i UniartsCRIS under hela året så att rapporteringen till UKM kan göras smidigt i början av året. UniartsCRIS-systemet är tillgängligt för alla, vilket ökar synligheten för universitetets experter beträffande deras publikationsverksamhet, konstnärliga verksamhet osv.  

Konstuniversitetet förutsätter öppen publicering alltid när det är möjligt. Öppen publicering (Open Access) innebär att en forskningspublikation är öppet tillgänglig för alla utan kostnad. Detta främjar vetenskaplig öppenhet samt ökar forskningens, forskarnas och universitetets synlighet och slagkraft. När Konstuniversitetets personal har rapporterat sin publikation kan publikationen också sparas i Konstuniversitetets publikationsarkiv Taju där den är öppet tillgänglig för alla. Läs mer om öppen publicering och parallellpublicering i bibliotekets guide (på engelska och finska).

Lokaler och apparater

I bibliotekens mångsidiga lokaler kan du använda materialet, arbeta ostört och göra grupparbeten. Se mer information om lokaler, bokning av lokalerna och tillgängliga anordningar för olika bibliotek

Meröppet bibliotek

Under bibliotekets självbetjäningstider kan du:  

 • låna, förnya och returnera i automaten  
 • hämta reserverat material (kom ihåg att låna!)  
 • reservera, förnya lån och betala avgifter i Arsca 
 • använda bibliotekets datorer och databaser  
 • använda bibliotekets lokaler  
 • ta del av lärdomsprov som finns i Konstuniversitetets publikationsarkiv Taju i det öppna nätet.  

Endast under bibliotekets kundservicetider kan du:  

 • sköta ärenden med personalen   
 • hämta bibliotekskort

Prislista över tjänster

Se avgifter och priser i prislistan över tjänster

Blanketter