Lån

Hur du lånar böcker och material från Konstuniversitetets bibliotek samt hur du förnyar och returnerar dina lån.

Så här lånar du böcker och material

Låna biblioteksmaterial i låneautomaten eller i bibliotekets kundtjänst. För att låna med automat behöver du utöver bibliotekskortet även en personlig pinkod. Det personliga bibliotekskortet ska alltid visas upp i samband med lån, reservationer och granskning av lånerätten och lånen. Kortet får inte överlåtas till en annan person.

Om du glömmer bibliotekskortet hemma kan du låna materialet i kundtjänsten med identitetsbevis eller använda det virtuella bibliotekskortet.

Lånetider

Lånetiderna och användarrättigheterna varierar beroende på verksamhetsställe och samling. Under längre semesterperioder (sommarsemester och årsskifte) flyttas lånets förfallodag till tiden efter semestern.

Lånetiderna för olika typer av material syns i söktjänsten Arsca i samband med uppgifterna om materialets tillgänglighet.

I regel tillämpas följande lånetider:

 • böcker, pjäser, noter, tidningar och cd-skivor: 28 dygn
 • kursmaterial: 14 dygn
 • Lärdomsprov i kortlånesamlingen vid Campusbibliotek i Tölö: 14 dygn
 • DVD-skivor vid Campusbibliotek i Sörnäs: 14 dygn

Material som hör till bibliotekets samlingar får lånas gratis förutsatt att materialet returneras eller att lånen förnyas senast på förfallodagen. Kunden kan ha sammanlagt högst 100 lån samtidigt.

Material som inte kan lånas

Material som inte lånas ut kan användas i biblioteket. I bibliotekslokalen kan kunderna ta avgiftsbelagda kopior, lyssna på skivor och titta på DVD-inspelningar. I Bibliotek i Kuopio är det inte möjligt att ta kopior, göra utskrifter eller titta på DVD-skivor.

Material som i regel inte kan lånas är bland annat

 • lärdomsprov, handbiblioteksmaterial (ordböcker, uppslagsverk, antologier, kompositörers samlade verk) och tidningarnas senaste nummer
 • Campusbibliotekens lagersamlingar som inte lånas ut
 • DVD-skivor på Campusbiblioteket i Tölö

Returnering

Material som lånats från Konstuniversitetets campusbibliotek i Helsingfors kan återlämnas till vilket campusbibliotek som helst i Helsingfors. Material som lånats från Bibliotek i Kuopio kan endast returneras till Bibliotek i Kuopio.

Du kan returnera dina lån antingen med hjälp av automaten eller i bibliotekets kundtjänst. När biblioteket är stängt kan du lämna materialet som ska returneras i returlådan då fastigheten är öppen.

I Tölö har biblioteket returlådor både utanför bibliotekets dörr och längst bak i Musikhusets entréhall vid bakdörren till Sibelius-Akademins ingång. I Sörnäs ligger den ena lådan i Teaterhögskolans entréhall utanför bibliotekets glasdörrar och den andra inne i biblioteket vid returautomaterna. I Kuopio ligger returlådan utanför bibliotekets dörr.

Kom ihåg att returnera ditt lån i tid. Material som returnerats till returlådan utanför bibliotekets öppettider behandlas under bibliotekets följande öppethållningsdag. Om ditt lån alltså håller på att förfalla och du returnerar det i returlådan efter att biblioteket stängt, registreras det som återlämnat först följande öppethållningsdag.

Att förnya lån

Lånet ska alltid förnyas senast på förfallodagen.

Lån för 28 dygn kan lånas i sammanlagt högst 730 dagar. För lån på 14 dygn är lånetiden högst 180 dagar. Det kan förekomma undantag i lånetiderna för specialsamlingar.

Om det lånade materialet har reserverats eller om det sammanlagda beloppet av kundens förseningsavgifter överstiger 20 euro kan lånet inte förnyas.

Lånen kan förnyas som självbetjäning i bibliotekets webbibliotek Arsca, i Konstuniversitetets Tuudo-app, genom att besöka biblioteket eller per telefon. Lån förnyas inte per e-post. Materialet kan förnyas utan att det förs till biblioteket.

Att reservera material

Kunden kan reservera material i Arsca eller genom att besöka biblioteket, men inte per e-post eller telefon. Det kostar inget att göra en reservation.

Materialet från campusbibliotek i Helsingfors kan avhämtas från Sörnäs eller Tölö campusbibliotek. Du kan alltså reservera material också från Konstuniversitetets andra campusbibliotek i Helsingfors och avhämta din reservering från biblioteket på ditt eget campus. Material från Kuopio bibliotek hämtas i Kuopio.

Personalen och studerandena vid Konstuniversitetet, yrkeshögskolan Savonia och Kuopio konservatorium kan också göra en reservation om material från en annan stads material i bibliotekets kundtjänst.

Ett ankomstmeddelande om en inkommen reservering skickas till kunden per e-post och materialet hålls reserverat fram till det datum som anges i meddelandet.

En reservering kan inte göras om

 • kunden redan har lånat samma publikation
 • kunden redan har reserverat publikationen i fråga
 • kunden har låneförbud

Förseningsavgifter

Om det lånade materialet inte återlämnas eller förnyas senast på förfallodagen tas en förseningsavgift ut av kunden enligt prislistan över tjänster.

En förseningsavgift tas också ut om kunden inte har fått påminnelsen som biblioteket har skickat eller om kunden inte har kunnat förnya lånet till exempel beroende på en teknisk störning.

Påminnelser och låneförbud

Påminnelser om lån som förfaller eller förfallit skickas per e-post enligt följande:

 • förhandspåminnelse två dagar före förfallodagen
 • förfallomeddelande på förfallodagen
 • förseningspåminnelser 2, 9 och 30 dagar efter förfallodagen

Studerande och anställda vid Konstuniversitetet kan också få påminnelser och ankomstmeddelanden till Tuudo-appen. Påminnelser och ankomstavier skickas inte per brev.

Kunden meddelas låneförbud om:

 • lånen inte återlämnas eller förnyas inom 40 dygn från förfallodagen
 • förseningsavgifterna är 20 euro eller mer.

Om lånen är över 40 dygn försenade skickas en ersättningsfaktura till kunden. En obetald faktura överförs till indrivningsbyrån. Vid indrivningen används en utomstående indrivningsbyrå.

Låneförbudet hävs när de förseningsavgifter som orsakat låneförbudet betalas och lånen som orsakat låneförbudet återlämnas eller ersätts.

Du kan returnera lånen även efter att en faktura har skickats för dem eller efter att fakturan har överförts till indrivningsbyrån. Kom dock ihåg att betala bibliotekets faktureringskostnader och eventuella kostnader för indrivningsbyrån.

Förseningsavgifter och faktureringskostnader kan betalas i bibliotekets kundtjänst eller via Arsca som nätbetalning. Om du har förseningsavgifter på över 20 euro ska du först kontakta bibliotekets kundtjänst.

Ersättningen för material kan betalas i bibliotekets kundtjänst eller med en ersättningsfaktura som biblioteket skickar.

Försvunnet material

Försvunnet eller skadat material måste ersättas. Materialet kan ersättas antingen genom att betala ersättningspriset eller genom att skaffa ett nytt motsvarande material istället för det försvunna eller skadade materialet.

Kontakta biblioteket innan du skaffar nytt material istället för det försvunna eller skadade materialet.

Fjärrlån

Konstuniversitetets bibliotek beställer fjärrlån från andra bibliotek och ger sitt material som fjärrlån till andra bibliotek och fjärrlåneinstitutioner utanför biblioteksenhetens hemort.