Användningsregler för biblioteket

Användningsreglerna gäller användning av bibliotekets lokaler och material samt distansanvändning av e-material.

Användningsrätt och bibliotekskort

Konstuniversitetets bibliotek är ett universitetsbibliotek som är öppet för alla. För användningen krävs registrering som bibliotekskund och ett giltigt bibliotekskort som utfärdas i samband med registreringen.

En kund som tar emot bibliotekskortet förbinder sig att följa reglerna för Konstuniversitetets bibliotek och prislistan över tjänster.

Du kan registrera dig som kund om:

 • du har fyllt 15 år
 • du har finländsk personbeteckning
 • du har en gatuadress i Finland.

Universitetets gästande utbytesstuderande, lärare och forskare kan registrera sig som kunder oberoende av ovan nämnda villkor.

Kunder under 15 år ska ha vårdnadshavarens samtycke.

För registreringen behövs ett giltigt identitetsbevis med foto som utfärdats av en myndighet:

 • pass
 • identitetskort
 • uppehållstillståndskort
 • körkort.

Bibliotekskortet är gratis, men om kortet förkommer är det nya kortet avgiftsbelagt (se prislista över tjänster).

Kundregister och datasekretess

Kundens uppgifter sparas i bibliotekets kundregister. Uppgifter i kundregistret lämnas inte ut till utomstående, med undantag för uppdrag som gäller fakturering och indrivning av material som inte returnerats. Var och en har enligt lagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har införts i registret. Läs hela dataskyddsmeddelandet.

Låna, förnya och reservera

Material som hör till bibliotekets samlingar får lånas gratis förutsatt att materialet returneras eller att lånen förnyas senast på förfallodagen.

Kunden kan ha sammanlagt högst 100 lån samtidigt. 

Kunden förbinder sig att följa upphovsrättslagen (Upphovsrättslagen 404/1961) när hen använder bibliotekets informationsmaterial.

Kunden ansvarar för det biblioteksmaterial som hen lånat och är skyldig att iaktta lånetiderna samt andra bestämmelser och föreskrifter om användningen av materialet. En del av materialet kan endast användas i bibliotekets lokaler.

Det personliga bibliotekskortet ska alltid visas upp i samband med lån, reservationer och granskning av lånerätten och lånen. Kortet får inte överlåtas till en annan person.  

Lånetider och förnyande

Lånetiderna varierar beroende på samling. Lånetiderna för olika typer av material syns i söktjänsten Arsca i samband med uppgifterna om materialets tillgänglighet. Närmare anvisningar om förnyande och returnering av lån finns på bibliotekets webbplats.

Att reservera material

Kunden kan reservera bibliotekets material enligt instruktionerna på webbplatsen.

Fjärrlåning

Fjärrlån beställs från andra bibliotek endast till studerande och anställda vid Konstuniversitetet (i Kuopio även till studerande och anställda vid yrkeshögskolan Savonia och Kuopio konservatorium). För fjärrlånen tas en avgift ut enligt den gällande prislistan över tjänster.

Inhemska och utländska fjärrlåneinstitutioner har rätt att registrera sig som fjärrlånekunder. Bibliotekets material ges som fjärrlån till andra bibliotek och fjärrlåneinstitutioner.

Fjärrlån skickas endast utanför huvudstadsregionen, med undantag av Kuopio bibliotek, som skickar fjärrlån endast utanför Kuopio. För tjänsten faktureras enligt gällande prislista över tjänster. Det kan finnas skillnader och undantag beträffande material som lånas ut.

Påminnelser, förseningsavgifter och låneförbud

Påminnelser om lån som förfaller eller förfallit skickas endast per e-post. Studerande och anställda vid Konstuniversitetet kan också få påminnelser och ankomstmeddelanden till Tuudo-appen. Påminnelser och ankomstavier skickas inte per brev.

Om det lånade materialet inte återlämnas eller förnyas senast på förfallodagen tas en förseningsavgift ut av kunden enligt prislistan över tjänster. (Universitetslagen 558/2009; Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet 1082/2009) En förseningsavgift tas också ut om kunden inte har fått påminnelsen som biblioteket har skickat eller om kunden inte har kunnat förnya lånet till exempel beroende på en teknisk störning. 

Underlåtenhet att returnera material och obetalda avgifter leder till låneförbud och vid behov till användning av en utomstående indrivningsbyrå. Låneförbudet hävs när de förseningsavgifter som orsakat låneförbudet betalas och de lån som orsakat låneförbudet återlämnas eller ersätts.

Kundens ansvar

Som bibliotekskund ansvarar du för:

 • material som lånats på ditt kort, samt för att materialet returneras eller för att lånen förnyas senast på förfallodagen.
 • Ersättning för försvunnet eller skadat material. Hantera bibliotekets egendom omsorgsfullt och varsamt. Inga anteckningar får göras i materialet.
 • Att dina kontaktuppgifter är aktuella. Påminnelser, ankomstmeddelanden osv. skickas till den e-postadress som du har meddelat biblioteket.
 • Användningen av ditt personliga bibliotekskort. Om kortet förkommer ska biblioteket omedelbart underrättas om detta.
 • Skada du orsakat på bibliotekets lokaler och egendom.

Användning av elektroniskt material

Största delen av det elektroniska material som Konstuniversitetets bibliotek skaffat är tillgängligt på bibliotekens kundarbetsstationer. Studerande, studerande vid öppna universitetet och personal vid Konstuniversitetet kan dessutom använda elektroniskt material på distans.

När du använder bibliotekets elektroniska material förbinder du dig att följa de användarvillkor som fastställts i licensavtalen samt andra anvisningar och föreskrifter som bibliotek eventuellt ger.

Lokaler, utrustning och allmänna föreskrifter

Biblioteket ställer informationsmaterial, service, lokaler och utrustning till kundernas förfogande. Bibliotekets kunddatorer är avsedda att användas för bibliotekstjänster, studier och forskning. 

Det är förbjudet att uppföra sig störande i bibliotekets lokaler. Telefon kan användas i bibliotekets lokaler om det inte stör andra kunder. Biblioteket ansvarar inte för egendom som kunderna har tagit med till bibliotekets lokaler.  

En kund som stör bibliotekets verksamhet, personal eller andra kunder kan förlora sin rätt att använda biblioteket. Biblioteksdirektören beslutar om begränsningar av användningsrätten och användningsförbud.  

Omprövning av beslutet kan begäras inom 14 dagar från det att beslutet har delgivits. Kontaktuppgifterna för begäran om omprövning finns i beslutsdokumentet eller i dess bilagor. Beslutet kan verkställas trots en eventuell begäran om omprövning.  

Efter att ha hört bibliotekets ledningsgrupp har Konstuniversitetets biblioteksdirektör rätt att vid behov uppdatera reglerna för användningen och prislistan över tjänster.

Bibliotekets användningsregler och gällande prislista över tjänster finns till påseende i biblioteken och på bibliotekets webbplats.

Ikraftträdande

Dessa användningsregler har trätt i kraft 22.4.2024.