Bibliotekets tjänster för forskare

Biblioteket ger stöd i olika faser av forskningsprocessen och forskarkarriären. Vi handleder, utbildar och ger råd i informationssökning, hantering av forskningsmaterial, frågor som gäller öppen publicering samt i frågor som gäller forskarens och forskningens synlighet.

Informationstjänster

Biblioteket hjälper doktorander och forskare att hitta vetenskapliga källor inom deras eget område och ger dem utbildning i informationssökning, informationsläskunnighet, källkritik, samt färdigheter i litteraturöversikter och -utredningar. Vi erbjuder också handledning i referenshantering.

Materialhantering

Biblioteket erbjuder stöd för hantering av forskningsmaterial i olika skeden av materialets livscykel. Biblioteket erbjuder också handledning i hur man skriver en materialhanteringsplan, hur man behandlar och öppnar materialet samt hur man förvarar materialet. Hjälp med att skriva en materialhanteringsplan hittar du i DMPTuuli-guiden.

Målet för Konstuniversitetets arbetsgrupp för materialhanteringsservice är att hitta lösningar som betjänar Konstuniversitetets forskare i olika skeden av materialhanteringen. Arbetsgruppens mål är också att öka dialogen mellan serviceområdena och skapa en helhetsbild av hanteringen av forskningsmaterialet. Arbetsgruppen består av representanter för biblioteket, gemensamma forskningstjänster, juridiska tjänster och IT-tjänster. Arbetsgruppen har för forskarna vid Konstuniversitetet utarbetat Anvisningar för materialhantering, som finns på Konstuniversitetets interna webbplats Artsi.

Öppen publicering Konstuniversitetet förutsätter öppen publicering alltid när det är möjligt. Öppen publicering (Open Access) innebär att en forskningspublikation är öppet tillgänglig för alla utan kostnad. Detta främjar vetenskaplig öppenhet samt ökar forskningens, forskarens och universitetets synlighet och slagkraft. Mer information finns i guiden för publicering vid Konstuniversitetet. Konstuniversitetets personal kan också spara sin publikation i Konstuniversitetets publikationsarkiv Taju, där den är öppet tillgänglig för alla.

Publikationsinformation och UniartsCRIS

Biblioteket kontrollerar och korrigerar eller kompletterar vid behov de publikationsuppgifter som undervisnings- och forskningspersonalen har rapporterat i Konstuniversitetets rapporteringssystem UniartsCRIS. Forskarna uppmanas rapportera sina publikationer i UniartsCRIS under hela året så att rapporteringen till UKM kan göras smidigt i början av året. Från UniartsCRIS-systemet överförs uppgifterna bl.a. till den nationella portalenForskning.fi,där universitetets experter får mer synlighet för sina publikationer och konstnärliga verksamhet.

ORCID iD-forskarkod

ORCID är ett öppet, offentligt, internationellt och gemenskapsbaserat register över forskar-id:n. Det kan användas i många olika tjänster och system. Med hjälp av det kan forskarna identifieras på ett snabbt, lätt och tillförlitligt sätt, och varje forskare får också en egen forskarprofil på ORCID-sidorna.

Konstuniversitetet är medlem i ORCID-organisationen och rekommenderar att forskarna vid Konstuniversitetet tar koden i bruk. Biblioteket ger handledning i hur man använder ORCID-koden.

Öppen vetenskap och biblioteket

Konstuniversitetet uppmuntrar till öppenhet i sin forskningsverksamhet och har förbundit sig till att främja principerna för öppen vetenskap i Deklarationen för öppen vetenskap och forskning (avointiede.fi).

Biblioteket ansvarar för sin del för universitetets öppna vetenskapstjänster. Biblioteket arbetar aktivt inom universitetets arbetsgrupp för öppen vetenskap och forskning och har lanserat en sektorsövergripande arbetsgrupp för materialhanteringstjänster. Målet med bibliotekets öppna vetenskapstjänster är att främja en ansvarsfull ökning av öppenheten och göra det möjligt för forskare att öppet publicera sina forskningsresultat.

Mer information

I frågor som gäller forskartjänster kan du kontakta lib.research@uniarts.fi.

Bibliotekets guider (libguides.uniarts.fi)