Samlingar

Bibliotekets samlingar omfattar ett rikt och mångsidigt material inom konst både i tryckt och i elektronisk form.

Information och konst

Samlingarna i Konstuniversitetets bibliotek omfattar material inom konst. Materialet är i första hand avsett för undervisning, studier och forskning vid Konstuniversitetet. Det finns ett stort utbud av tidskrifter och böcker om bildkonst, musik och scenkonst i elektronisk och tryckt form. Biblioteket har också en stor mängd noter och pjäser. AV-material i flera olika format kan du direktuppspela, låna eller titta och lyssna på i bibliotekslokalen.

Information om lånepraxis och lånetider för tryckt material finns på sidan Tjänster.  Du kan använda bibliotekets söktjänst Arsca för att söka tryckt och elektroniskt material. 

Bibliotekets databaser erbjuder vetenskapliga artiklar, bildmaterial, musik, pjäser, opera och mycket annat material i elektronisk form.

Bibliotekets guider innehåller närmare information om material som rör ditt område, tips för informationssökning samt information bland annat om nedladdning och fjärranvändning av e-material.   

Du kan ge feedback på databaserna och materialet eller föreslå nytt material.   

En kvinna vid en dator

Lärdomsprov

Både tryckta och elektroniska skriftliga lärdomsprov från Konstuniversitetet hittas via Arsca. Ett undantag från detta är Bildkonstakademins äldsta magisterlärdomsprov från åren 1995–2013. För dessa finns endast en separat förteckning över referensuppgifterna i Konstuniversitetets publikationsarkiv Taju. I Taju kan du också bläddra bland Konstuniversitetets alla elektroniska lärdomsprov, till exempel enligt utbildningsprogram.    

Sibelius-Akademins magisterlärdomsprov förvaras i enlighet med utexamineringsenheten på campusbiblioteket i Tölö eller i biblioteket i Kuopio. Bildkonstakademins och Teaterhögskolans magisterlärdomsprov förvaras i tre år och innevarande år på campusbiblioteket i Sörnäs, och äldre arbeten förvaras i Konstuniversitetets arkiv. I biblioteket förvaras också de konstnärliga delarna av lärdomsproven på magisternivå vid Teaterhögskolan. Övriga magisterarbeten kan läsas fritt i biblioteket, men för att kunna läsa Bildkonstakademins arbeten ska man reservera en separat tid inom ramarna för bibliotekets öppettider.   

Mer information om reservering och läsning av lärdomsprov samt om arkivbeställningar i biblioteket finns i de ämnesområdesspecifika handböckerna: Skådespelarkonst, Bildkonst (på finska eller engelska) ock Musik (på finska eller engelska). 

Mer information om inlämning och publicering av lärdomsprovet finns i bibliotekets Publikationsguide på finska eller engelska.  

Specialsamlingar

Biblioteket förfogar över unika specialsamlingar som innehåller material med region- och kulturhistoriskt värde. En del av samlingarna är donationer av inhemska kulturpersoner och konstinstitutioner. Tonsättarnas originalmanuskript lämnas inte ut till kunderna utan de överförs i regel skannade till Taju. Det är för tillfället inte möjligt att skriva ut material från Taju under Tölö Campusbiblioteks självbetjäningstid.

Lars-Gunnar Nordströms boksamling i Sörnäs campusbibliotek innehåller bildkonstnären Lars-Gunnar Nordströms (1924–2014) hembibliotek som Lars-Gunnar Nordströms Stiftelse donerat till Bildkonstakademin. Samlingen katalogiseras småningom i Arsca.  

Till samlingen för Viborgs Scens bibliotek hör pjäsmanuskript och tryckta pjäser som representerar skådespel som uppförts på Viborgs Scen före krigen. Materialet i samlingen har katalogiserats i Arsca och är tillgängligt på Sörnäs campusbibliotek för användning i läsesalen.

I läsesalen på Tölö campusbibliotek finns en samling med musikantologier som är betydande i finländska förhållanden och samlade verk av ungefär 130 kompositörer. Annat som finns i biblioteket:  

  • Böcker och noter i museisamlingen. 
  • Notmanuskripten är listade enligt kompositörens efternamn. En separat förteckning finns över Erkki Melartins manuskript. Noter märkta med en asterisk (*) har skannats och finns i Taju.  
  • Simananniemi gårds notsamling innehåller bland annat handskrivna och tryckta noter från 1700-talet och framåt: de handskrivna noterna är digitaliserade och tillgängliga i Taju. En separat förteckning har utarbetats över de tryckta noterna. 
  • YLE-körnotsamlingen som Rundradion har donerat till Konstuniversitetets bibliotek består till största delen av körmaterial. Läs användarvillkoren för samlingen