Samlingar

Bibliotekets samlingar omfattar ett rikt och mångsidigt material inom konst både i tryckt och i elektronisk form.

Information och konst

Samlingarna i Konstuniversitetets bibliotek omfattar material inom konst. Materialet är i första hand avsett för undervisning, studier och forskning vid Konstuniversitetet. Det finns ett stort utbud av tidskrifter och böcker om bildkonst, musik och scenkonst i elektronisk och tryckt form. Biblioteket har också en stor mängd noter och pjäser. AV-material i flera olika format kan du direktuppspela, låna eller titta och lyssna på i bibliotekslokalen.

Information om lånepraxis och lånetider för tryckt material finns på sidan Tjänster.  Du kan använda bibliotekets söktjänst Arsca för att söka tryckt och elektroniskt material. 

Bibliotekets databaser erbjuder vetenskapliga artiklar, bildmaterial, musik, pjäser, opera och mycket annat material i elektronisk form.

Bibliotekets guider innehåller närmare information om material som rör ditt område, tips för informationssökning samt information bland annat om nedladdning och fjärranvändning av e-material.   

Du kan ge feedback på databaserna och materialet eller föreslå nytt material.   

En kvinna vid en dator

Lärdomsprov

Både tryckta och elektroniska skriftliga lärdomsprov från Konstuniversitetet hittas via Arsca. Du kan bläddra i de elektroniska lärdomsproven till exempel per utbildningsprogram i publikationsarkiv Taju. Lärdomsproven förvaras i biblioteket, med undantag av dokumentationen av lärdomsproven från Bildkonstakademin 1995–2012. De finns i Bildkonstakademins arkiv på Ekogatan och dokumentationen av lärdomsproven från 2013 i Konstuniversitetets arkiv i N-huset. I Teaterhögskolans bibliotek förvaras också de konstnärliga avsnitten av lärdomsproven på magisternivå.  

Specialsamlingar

Biblioteket förfogar över unika specialsamlingar som innehåller material med region- och kulturhistoriskt värde. En del av samlingarna är donationer av inhemska kulturpersoner och konstinstitutioner. Tonsättarnas originalmanuskript lämnas inte ut till kunderna utan de överförs i regel skannade till Taju

Lars-Gunnar Nordströms boksamling i Bildkonstakademins bibliotek innehåller bildkonstnären Lars-Gunnar Nordströms (1924–2014) hembibliotek som Lars-Gunnar Nordströms Stiftelse donerat till Bildkonstakademin. Samlingen katalogiseras småningom i Arsca.  

Till samlingen för Viborgs Scens bibliotek hör pjäsmanuskript och tryckta pjäser som representerar skådespel som uppförts på Viborgs Scen före krigen. Materialet i samlingen har katalogiserats i Arsca och är tillgängligt på Teaterhögskolans bibliotek för användning i läsesalen (samlingen ur bruk pga renovering av biblioteksutrymme / august 2020 ->).  

I läsesalen på Sibelius-Akademins bibliotek finns en samling med musikantologier som är betydande i finländska förhållanden och samlade verk av ungefär 130 kompositörer. Annat som finns i biblioteket:  

  • Böcker och noter i museisamlingen. 
  • Notmanuskripten är listade enligt kompositörens efternamn. En separat förteckning finns över Erkki Melartins manuskript. Noter märkta med en asterisk (*) har skannats och finns i Taju.  
  • Simananniemi gårds notsamling innehåller bland annat handskrivna och tryckta noter från 1700-talet och framåt: de handskrivna noterna är digitaliserade och tillgängliga i Taju. En separat förteckning har utarbetats över de tryckta noterna. 
  • YLE-körnotsamlingen som Rundradion har donerat till Konstuniversitetets bibliotek består till största delen av körmaterial. Läs användarvillkoren för samlingen