Om biblioteket

Här hittar du närmare information till exempel om hur bibliotekets samlingar har utvecklats och hur bibliotekets verksamhetsställen har kommit till.

Samlingsutveckling

Utgångspunkten för utvecklandet av Konstuniversitetets biblioteks samlingar är att stöda undervisningen, forskningen och det konstnärliga arbetet i det egna universitetet (i Kuopio också samarbetsläroinrättningarna). Syftet med Konstuniversitetets biblioteks samlingspolicy är att fastställa hurudant material man väljer och skaffar till biblioteket och hur man utvärderar och utvecklar samlingarna. I sin samlingspolicy beaktar biblioteket de tyngdpunktsområden för undervisningen och forskningen som betonas i Konstuniversitetets strategi.

Donationer

Biblioteken tar enligt överenskommelse emot donationer. En överlåtelsehandling upprättas för donerat material. Materialet är bibliotekets egendom som biblioteket kan förfara med på det sätt som man finner bäst. Urvalskriterierna för vilka publikationer som tas in i samlingarna är huvudsakligen desamma som för övrigt material. Publikationer som inte tas med i samlingarna kan till exempel ges till de studerandes förfogande, säljas vid bibliotekets utförsäljning eller förstöras.

Bibliotekets historia

Konstuniversitetet kom till genom sammanslagningen av Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan år 2013.Tidigare självständiga biblioteken föränades till Konstuniversitetets bibliotek i 2017.  

Bildkonstakademins bibliotek grundades urspungligen vid Finska Konstföreningens ritskola (1848) och Sibelius-Akademins bibliotek grundades år 1885 i anslutning till Helsingfors musikinstitut. Historiet bakom Teaterhögskolans bibliotek är i grundning av Teaterbranschens centralbibliotek i 1956. I Kuopio historian med nuvarande biblioteket återkommer till 1960-talet när biblioteket grundades vid Kuopio konservatorium.  

Den sista förändringen är sammanslagningen av Teaterhögskolans och Bildkonstakademins bibliotek till Sörnäs kampusbibliotek hösten 2021. 

I dag Konstuniversitetets bibliotek fungerar i tre enheter i Tölö, Sörnäs och Kuopio och tjänar universitet och det vida kulturlivet i Finland. 

Evaluering och utveckling

Konstuniversitets bibliotek är det ända konstbiblioteket omkring universitetsbiblioteken i Finland. Biblioteket skaffar informations- och bibliotekstjänsten i Konstuniversitetes områden, liksom bildkonst, musik, teater och dans och närvarande ämnen. Biblioteket främjar verkningsfullhet av konsten nationellt och internationellt.

Konstuniversitetets bibliotek utvecklar och evaluerar sina funktioner. Biblioteket verkställer Konstuniversitetets strategi för sin del. Bibliotekets service utvecklas användarinriktad sätt tillsammans med andra Konstuniversitetets service enheter.

Biblioteket arbetar med följande principer:

  • enhetligt bibliotek av experter
  • betydelsefull arbete
  • vi understöder konst med andra
  • modigt med förvandling

Respons

Biblioteket samlar in feedback från sina kunder. Du kan ge feedback till exempel med responsblankett eller på e-post. Du kan också skriva ner din feedback i biblioteket med en formulär eller ge muntlig feedback till personal. Biblioteket arrangerar regelbundet förfrågningar om bibliotekets olika serviceområdena.