Samlingspolicy

Syftet med Konstuniversitetets biblioteks samlingspolicy är att stödja Konstuniversitetet i att nå sina mål.

Allmänt om samlingspolicyn

Samplingspolicyns uppgift och mål

Syftet med Konstuniversitetets biblioteks samlingspolicy är att stödja Konstuniversitetet i att nå sina mål. Målet är att fastställa hurudant material man väljer och skaffar till biblioteket och hur man utvärderar och utvecklar samlingarna. Med material avses här bibliotekets informationsmaterial i sin helhet, inkluderande både de tryckta samlingarna och de elektroniska resurserna.

I sin samlingspolicy beaktar biblioteket de tyngdpunktsområden för undervisningen och forskningen som betonas i Konstuniversitetets strategi.

Konstuniversitetets uppgift

I enlighet med sin strategi är Konstuniversitetets grundläggande uppgift att ge utbildning inom konst på högsta nivå, driva forskning och konstnärlig verksamhet samt att påverka i samhället. Konstuniversitetets vision för 2025 är Konsten skapar framtiden.

Konstuniversitetets biblioteks uppgifter och kunder

Konstuniversitetets bibliotek har som uppgift att främja studierna, undervisningen, forskningen och den konstnärliga verksamheten vid Konstuniversitetet genom att erbjuda högkvalitativa biblioteks- och informationstjänster i enlighet med Konstuniversitetets strategiska mål. Biblioteket värnar om kunskapen om konst samt stimulerar och förmedlar kunskap och kreativitet. Biblioteket är ett levande minne över Konstuniversitetets verksamhet och erbjuder tillgång till kunskap och konst. Bibliotekets material och tjänster är lätt tillgängliga för alla som är intresserade av Konstuniversitetets konstområden.

Konstuniversitetets biblioteks material

Bibliotekets högkvalitativa resurser möjliggör Konstuniversitetets konstnärliga arbete, studier, undervisning och forskning som alla håller hög nivå. Målet för samlingsutvecklingen är att erbjuda nationellt och internationellt ansedda samlingar, som fokuserar på Konstuniversitetets inriktningsalternativ inom konst och som är både aktuella och av historisk betydelse. De särdrag som är typiska för de konstområden som Konstuniversitetet företräder (scenkonst, bildkonst och musik) beaktas i materialet och dess katalogisering och innehållsbeskrivning.

Konstuniversitetets biblioteks material gagnar förutom Konstuniversitetet även det finländska konstfältet i stort när det gäller scenkonst, bildkonst och musik.

Utvärdering av material

Materialet utvärderas genom att granska statistik och den ekonomiska utvecklingen och genom att utföra kundenkäter.

Bibliotekets material utvecklas och utvärderas aktivt genom kundrespons och anskaffningsförslag samt genom uppföljning av Konstuniversitetets undervisning, forskning och konstnärliga verksamhet. Bibliotekets samlingar tar hänsyn till konstens historiska kontinuitet och de användningssätt som är typiska för konstmaterialet.

Sakkunskaper hos bibliotekets personal spelar en central roll i att säkerställa speciellt samlingarnas historiska kontinuitet och kvalitet.

Samlingspolicyns linjedragningar

Allmänna principer i utvecklandet av samlingarna

Samlingarna utvecklas aktivt för att stödja Konstuniversitetets undervisning, forskning och konstnärliga verksamhet. I valet av material utnyttjas Konstuniversitetets interna expertis hos undervisnings- och forskningspersonalen samt anskaffningsförslag från kunder. I biblioteket följer man föreställnings- och publikationsverksamheten inom olika konstområden. Konstuniversitetets biblioteks samlingar kompletteras av material och tjänster vid andra minnesorganisationer.

Samlingarna utvecklas systematiskt med beaktande av de ekonomiska resurserna. De totala kostnaderna består förutom av inköpspris också av avgifter för ibruktagande och upprätthållande, som varierar från material till material. Detta tas i beaktande i valet av material.

Principer för materialanskaffning

I valet av material är målet att kunna behandla alla konstområden på ett jämlikt sätt med beaktande av undervisningen i konstämnen. Biblioteksenheterna försöker undvika överlappningar i sina samlingar.

De samlingar som erbjuds av biblioteken i närområden och dessa samlingars tillgänglighet beaktas i valet av material.

En betydande del av materialet inom de konstområden som Konstuniversitetet företräder är i tryckt form. För närvarande omfattar det tryckta materialet cirka 70 % av Konstuniversitetets biblioteks materialanskaffningar. Elektroniskt material (databaser, e-tidskrifter) omfattar för närvarande cirka 30 % av samlingarna. I framtiden har biblioteket som mål att främja samlingarnas digitala tillgänglighet genom att utöka mängden elektroniskt material. Biblioteket anser att det är viktigt att det tryckta och elektroniska materialet utvecklas som en enda helhet.

Undervisningens och forskningens behov inom konstområden tas i beaktande i valet av materialets format (elektroniskt/tryckt).

Språk

Vid val av material beaktas Konstuniversitetets språkpolicy (finska, engelska, svenska). Material på något annat språk anskaffas efter övervägande.

Tidskrifter

Elektroniskt tillgängliga tidningar och tidskrifter kommer att betonas i allt högre grad vid val och anskaffning av material i enlighet med universitetets strategiska linjedragning.

Böcker

Vid anskaffning av tryckta böcker beaktas boksamlingarnas konstområdesspecifika särdrag med fokus på konstens historiska perspektiv.

Kursmaterial

Kursmaterial anskaffas för att stödja undervisning.

Kursmaterial kan hänvisa till olika slags material vid Konstuniversitetet.

Kursmaterial inom musik kan omfatta t.ex. notmaterial (programprestationer).

Kursmaterial inom bildkonst omfattar vanligen tryckt material, såsom utställningspublikationer och konstnärsmonografier. Kursmaterial inom scenkonst är i huvudsak tryckt material.

Noter

Notmaterial utgör en viktig resurs som möjliggör och stödjer undervisning och konstnärlig verksamhet (utövande tonkonst). Samlingarnas stomme består av en etablerad grundrepertoar noter, men nyheter och inhemsk musik är av specialintresse när material anskaffas. I framtiden ska biblioteket följa upp hur utbudet av digitala noter ökar och erbjuda även digitala alternativ vid sidan av tryckt material i takt med efterfrågan.

AV-material

Bibliotekets AV-material omfattar musikinspelningar, konstnärsdokumentärer, teater, dans och film. AV-material i olika format kan lånas eller användas i bibliotekets lokaler. Dessutom finns ljudinspelningar och rörligt bildmaterial tillgängliga som direktuppspelningar via databaser.

En del av Konstuniversitetets inspelningsmaterial/audiomaterial har digitaliserats och finns tillgängligt i publikationsarkivet Taju. Bildmaterial som uppkommer i Bildkonstakademin sparas i bilddatabasen DIA. Biblioteket skaffar de bästa formaten med tanke på inspelningsteknikens kvalitet. Även kvalitetskriterier gällande långtidsförvaring ska beaktas.

Pjäser

Tryckta pjäser och pjäskompendier är i aktiv användning och har en central plats i samlingarna. Samlingarna kompletteras genom aktiv anskaffning. Dessutom har man tillgång till inhemska och utländska pjästextdatabaser.

Specialsamlingar

Konstuniversitetets bibliotek har betydelsefulla specialsamlingar inom området för konst, och biblioteket ansvarar för förvaring och skötsel av samlingarna.

Lärdomsprov

Konstuniversitetets bibliotek svarar för att göra de godkända lärdomsproven tillgängliga för kunderna. Tillgängligheten utvecklas så att så många examensarbeten som möjligt är elektroniskt tillgängliga i publikationsarkivet Taju.

De lärdomsprov som inte har publicerats för att författaren inte gett sitt tillstånd till öppen publicering kan läsas på biblioteket.

Öppen tillgång

Konstuniversitetets bibliotek främjar öppen tillgång (Open Access) till material som publiceras av Konstuniversitetet. I publikationsarkivet Taju sparas fulltextmaterial som producerats på Konstuniversitetet, såsom doktorsavhandlingar, examensarbeten, konstnärlig forskning, forskarnas artiklar, publikationsserier och studiematerial. Öppna publikationer kompletterar bibliotekets samlingar.

Donationer och byte av publikationer

Konstuniversitetets bibliotek mottar endast sådant material som anses vara till nytta för universitetets studier, undervisning, forskning och konstnärliga verksamhet. Biblioteket mottar materialdonationer som kompletterar nuvarande samlingar eller ersätter material som är i dåligt skick på grund av användningen. Det donerade materialet ska vara i god kondition eller historiskt värdefullt. Donationerna övervägs från fall till fall. Om donerat material upprättas ett överlåtelsedokument. Materialet är bibliotekets egendom och biblioteket kan förfara med materialet på det sätt som det anser bäst.

Konstuniversitetets bibliotek anskaffar nya publikationer även genom byte från andra bibliotek. För närvarande bedriver biblioteket aktiv bytesverksamhet speciellt med andra bildkonstbibliotek.

Förvaring, avskrivningar och skötsel av samlingarna

Konstuniversitetets bibliotek har de mest centrala verken inom konstområdena i sina samlingar. Materialet har ett djupgående perspektiv och det präglas av historisk kontinuitet som sträcker sig fram till idag.

Materialet gallras utifrån dess egenskaper och användning t.ex. på följande grunder: publikationens innehåll hör inte till bibliotekets undervisningsområden eller övriga verksamhet, föråldrat eller felaktigt innehåll, ringa användning eller dålig fysisk kondition. I stället för de avskrivna publikationerna skaffas en mer aktuell upplaga eller publikation. I mån av möjlighet repareras exemplar som är i dåligt skick ifall de är svåra att ersätta. Avskrivna publikationer skickas huvudsakligen till Depåbiblioteket om förvaringen anses vara av nationellt värde. Om det inte är möjligt att skicka materialet till Depåbiblioteket, kan det säljas på bibliotekets utförsäljningar eller förstöras på lämpligt sätt.

Användning av samlingarna

Konstuniversitetets biblioteks tryckta material kan lånas eller användas på bibliotekets enheter.

Kundernas krav angående informationssökning tas i beaktande när biblioteket producerar metadata.

Materialets tillgänglighet förbättras genom att utveckla informationssystem i samarbete med interna aktörer inom organisationen och med externa partner.

Studerande och anställda vid Konstuniversitetet har möjlighet att fjärranvända, i enlighet med användarvillkoren, de elektroniska resurserna som biblioteket har anskaffat via inloggning med universitetets användarnamn. Externa kunder kan använda bibliotekets e-resurser i bibliotekets lokaler.

Val och anskaffning av material

Val och anskaffning av material görs separat vid bibliotekets enheter på grund av konstområdesspecifika prioriteringar. De nyaste publikationerna får särskild uppmärksamhet.

Ansvar

Bibliotekschefen är ägare till Konstuniversitetets biblioteks samlingspolicy.

Ledaren för samlingstjänstteamet ansvarar för uppdateringen av samlingspolicyn. Samlingspolicyn ska revideras vid behov, dock minst vartannat år.