Användarvillkor för YLE-körnotsamling

Användarvillkor för Konstuniversitetets biblioteks YLE-körnotsamling

Konstuniversitetets biblioteks Yle-körnotsamling består huvudsakligen av körmaterial. Varje material innehåller flera exemplar (vanligen ca 15-60) av samma notpublikation. Materialet i samlingen är tillgängligt för utlåning och avsett för användning av finländska körer. Det är i första hand avsett för användning vid övning och konserter, inklusive Konstuniversitetets eget användning vid undervisning, övning och uppträdanden.

Yle-körnotsamlingen kom till biblioteket som donation och materialets skick varierar. Biblioteket lånar ut sitt material i det skick som det är vid utlåningstillfälle. En del av materialet kan inte lånas på grund av sitt skick eller några andra problem. Sådant material kan inte lånas hem men avsikten är att kunderna har tillgång till materialet i Konstuniversitetets biblioteks lokaler.

Följande villkor gäller när YLE-körnotsamlingens material lånas ut utanför Konstuniversitetet:

 1. Låntagaren kan vara en fysisk eller juridisk person.
 2. Man behöver inte låna körmaterialet i dess helhet utan det är möjligt att låna ett lämpligt antal exemplar av publikationen beroende på användningsändamålet och körens storlek.
 3. Lånetiden för körmaterialet avtalas separat för varje lån. Biblioteket och låntagaren kommer överens om en lånetid som passar användningsändamålet, till exempel om uppträdandet baserar sig på ett enskilt material, så ska lånetiden fortsätta ungefär två veckor efter körens uppträdande. Den maximala lånetiden är vanligen sex månader.
 4. Att låna är gratis om materialet avhämtas från Konstuniversitetets bibliotek i Helsingfors.
 5. Man kan också beställa material för lån per post om man bor utanför huvudstadsregionen. Då ska låntagaren betala en serviceavgift som täcker kostnader för postning, eventuell fakturering samt behandling av materialet.
 6. En faktura på serviceavgiften skickas till den faktureringsadress som låntagaren har angett.
 7. Konstuniversitetets bibliotek ingår ett avtal om utlåningen med låntagaren. I avtalet ska anges lånat material (inkl. ersättningsavgiften), utlåningsdagen och förfallodagen.
 8. Materialet ska lämnas tillbaka senast på förfallodagen i samma skick som vid utlåningstillfälle.
 9. Om lånat material inte återlämnas eller det blir förstört, ska låntagaren ersätta det oåterlämnade eller förstörda materialet. Man kan ersätta materialet med en ny kopia av publikationen i fråga eller genom att betala ett ersättningsbelopp. Ersättningsbeloppet bestäms enligt priset som biblioteket har fastställt i avtalet.
 10. Man kan betala ersättningsavgiften antingen på biblioteket eller med faktura. Biblioteket skickar en faktura på ersättningsavgiften på begäran. En serviceavgift tas ut för fakturering enligt bibliotekets gällande prislista.
 11. Om ersättnings- eller serviceavgiften inte har betalats senast på förfallodagen, förlorar låntagaren rätt att låna YLE-körnotsamlingen  och indrivningen överförs till en indrivningsbyrå. Låntagaren återför sin rätt att låna efter att ha betalat alla avgifter som är förknippade med lånet och ersättningen.