Ändringar i serviceavgifterna vid Konstuniversitetets bibliotek 

Ändringarna träder i kraft 1.11.2023

Serviceavgifterna vid Konstuniversitetets bibliotek ändras 1.11.2023. Förseningsavgifterna för förfallna lån är i fortsättningen följande: 

  • 28 dygns lån: 0,20 € / lån / dag, högst 6,00 € 
  • 14 dygns lån: 0,40 € / lån / dag, högst 12,00 € 

Den högre förseningsavgiften på 0,40 € gäller samlingar av kortlån som är följande: 

  • Kuopio biblioteks kursböcker och julnoter 
  • Sörnäs campusbiblioteks kursböcker och DVD-skivor 
  • Lärdomsprov som lånas vid Tölö campusbibliotek 

Förseningsavgiften börjar räknas från och med förfallodagen tills lånet förnyas eller returneras, dock högst i 30 dagar. Maximibeloppet för förseningsavgifter som betalas på en gång förblir oförändrat (20 €). Eventuella faktureringskostnader (10 € / faktura) ska betalas till fullt belopp utöver förseningsavgifterna. 

Om ett lån som förfallit förnyas eller returneras 1.11.2023 eller senare, tillämpas den nya prislistan från och med lånets förfallodag för hela tiden efter förfallodagen även i det fall att lånet har förfallit redan före 1.11.2023. 

Om det sammanlagda beloppet av kundens avgifter är 20 € eller mera förhindras utlåning av material och förnyande av lån. För att häva låneförbudet ska hela beloppet på 20 € betalas på en gång.